Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2006

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van basketballvereniging The Sea Devils, gehouden op
17 mei 2006 vanaf 20:00 in Sportcentrum De Bloemen te Castricum.

Aanwezig:
Herman Hollanders (voorzitter), Sandra Verburg (penningmeester), Fred Wickenhagen (bestuurslid technische commissie), Donald Veldhuis (secretaris), Evelien van der Meer, Jeroen Hoffman, Jildou Sytema, Hans Bleijendaal, Ineke Post, Loes Coster, Inge Wickenhagen, Darina Castricum, Gerald Oreel, Marcel Hilferink, Melina Metselaar (na de pauze) en Job Hendriks (na de pauze).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Er blijkt (op dat moment) geen aanpassing van de agenda nodig te zijn.

2. Aanpassingen agenda
Evelien vraagt naar een tweede training voor de jongens aspiranten. Fred geeft aan dat dit onder punt 8 (Vaststellen activiteiten) wordt behandeld.

3. Goedkeuring notulen ledenvergadering 2005
De leden worden enige minuten gegeven om de notulen door te lezen.
Marcel vraag of de fundamentals training door Menno Halewijn nog heeft plaatsgevonden. Fred antwoord dat dit niet gebeurd is.
Marcel wil betrokkenheid van de gymnastiekonderwijzers. Dit wordt onder punt 8 behandeld.
Herman: ook het pleintjesbasketbal wordt onder punt 8 (Vaststellen activiteiten) behandeld.
Hans vraag waarom de Vomar aktie is tegengevallen. Herman geeft aan dat er (te) weinig met de klanten-kaarten is gedaan. Sandra verwijst naar het financieel verslag.

4. Jaarverslagen 2005/2006
Secretariaat & Technische commissie
Donald geeft mondelinge toelichting bij het verslag over de ontwikkelingen van de ledenstand en de prestaties en ontwikkelingen van de teams.
Darina meldt dat de scheidsrechtersopkomst belazerd is geweest. Fred vindt dat trainer/coaches hiervoor maatregelen moeten treffen. Donald meldt dat er regelmatig geen zaaldienst is geweest om dit te controleren.
Sandra wil graag het boeteoverzicht maandelijks terugzien in het clubblad. Jeroen oppert om de invallers te belonen (een voorstel dat Loes ook al eens in het verleden heeft gedaan).

In verband met het vertrek van Sander Drent en de plannen om met vier teams op hoger niveau te spelen, wordt nog gezocht naar 2 bondsscheidsrechters voor het komend seizoen. Darina meldt zich aan!

               Pauze

5. Jaarverslag penningmeester
Sandra licht de resultaten, de begroting voor het komend seizoen (punt 6. Begroting 2006/2007) en het hiermee samenhangende voorstel voor contributieverhoging toe.
Naar aanleiding van de schorsing van Stefan Heijne vraagt Cees of in het vervolg de betreffende coaches (Stefan was bankspeler bij Heren1) ook kunnen worden ingelicht over deze situatie.
Jildou attendeert de vergadering op een verschil tussen de lasten: opleidingen en de begroting van deze post voor 2006-2007. Sandra: dit heeft te maken met een nagekomen nota voor de kosten van een trainer A cursus.
Jildou stelt vast dat de NBB de contributie met 1000 euro heeft verhoogd. Dit komt ook doordat enkele leden te laat worden afgemeld, waardoor een contributie voor het hele seizoen aan de NBB verschuldigd is. Melina stelt dat er duidelijk op de site wordt aangegeven wat de spelregels voor opzeggen van het lidmaatschap zijn.
Marcel vraagt hoeveel geld er tekort zou zijn, als er geen contributieverhoging wordt doorgevoerd. Herman reageert met het toelichten van de noodzaak van de contributieverhoging. Marcel vraagt daarop wat de vereniging gaat doen om extra geld binnen te krijgen. Herman noemt de huidige acties en middelen.

Cees heeft de volgende suggesties:
a. meer leden brengen meer geld binnen;
b. de verenigingen mogen reclameborden in de sporthal ophangen. Herman stelt dat er weinig respons is om dit te trekken.
Melina adviseert op de scholen de vakleraren gymnastiek te benaderen. Deze leerkrachten zouden mogelijk iets kunnen betekenen voor de sport (zoals het aanbrengen van nieuwe leden).
Cees vindt dat de subsidieverordening niet deugt. Hij stelt voor dat het bestuur dit bij de gemeente aanvecht. Op 29 mei a.s. komt er een sessie van de gemeente met de zaalsportverenigingen over het subsidiebeleid.

Er vindt stemming plaats over het bestuursvoorstel voor contributieverhoging voor alle leden van 10% voor het komend seizoen. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

6. Verkiezing bestuursleden
De aanwezige leden gaan akkoord met het handhaven van de huidige bestuurssamenstelling.

7. Vaststellen activiteiten 2006/2007
Fred somt de volgende geplande activiteiten op: 

  • Scholentoernooi. Een tip van Cees: plan dit in de voorjaarsvakantie.
  • Oliebollentoernooi. Er volgt een discussie over het afblazen van dit toernooi op 8 januari van dit jaar.
  • Jeugd traint in principe 2x per week, tenzij geen trainer beschikbaar is (zoals bij U16 Jongens 3). Melina vraagt wanneer de U16 jongens 3 het komend seizoen gaan trainen. Fred: voorlopig op donderdag van 17:45 tot 19:00. Er zal ook nog een tijd op maandag of dinsdag moeten worden ingeroosterd.
  • Trainersbijeenkomsten.
  • Streetballtoernooi. Herman, Bob en Fred gaan op 2e Pinksterdag voor de leeftijdscategorieen U16 en U18 een streetballtoernooi (op het pleintje aan de 1e Groenelaan) organiseren. De verenigingen in de regio worden aangeschreven. Als dit goed gaat, willen ze dit in de toekomst meer gaan doen.
  • Samenwerking scholen (JPT) voor vrijdagmiddagactiviteiten.

Marcel oppert om alvast een activiteitencommissie te benoemen om e.e.a. voor te bereiden en biedt zich aan hieraan deel te nemen. Melina, Darina, Jildou en Herman sluiten zich hierbij aan.

Marcel stelt extra fundamentals trainingen voor nieuwelingen voor, bijvoorbeeld in zaal 3+4. Het enthousiasme voor doortrainen is enorm. Dit wordt momenteel op eigen kosten voortgezet. De “eurootjestrainingen” bevallen goed.

8. Benoeming overige commissies
De kascontrole zal wederom door Jildou plaatsvinden.

9. Rondvraag
Gerald wil rondkijken bij andere verenigingen op welke wijze geld kan voor de club kan worden verdiend.
Ook geeft hij aan dat we onderdeel zijn van de CAL gemeente en vraagt zich af of we in dat kader activiteiten kunnen uitbreiden naar Limmen en Akersloot.
Darina ergert zich nog steeds behoorlijk aan de bende die na de wedstrijden op de speelvelden achterblijft. Ze stelt voor ook de coaches van de tegenstanders hierop aan te spreken.
Melina vraagt om een vermelding dat er géén boekjes van de Rebound meer worden bezorgd. Wil je een boekje, dan moet je dit aanvragen. Dit zal in het laatste clubblad en op de site worden vermeld.
Jeroen wil graag de notulen en de streetballinfo op de site zetten.
Herman wil foto’s van alle teams op de site terugzien. Jildou gaat hiervoor met de camera bij de teams langs.
Herman spreekt namens de vereniging zijn dank uit aan Ineke en Loes, die de club gaan verlaten en overhandigt beide dames een presentje.

Herman sluit tenslotte de ledenvergadering om 22:10 af.